სომხეთი, ერევანი, ტიგრან მეტრი 65 ა ქუთაისი გაპონოვის №11

About Us

Welcome to Anania Shirakatsi

ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტი დაარსდა 1990 წელს, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ვ. მადოიანის და ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის, რ. მადოიანის მიერ.

ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტი დაარსდა 1990 წელს, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ვ. მადოიანის და ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის, რ. მადოიანის მიერ. უნივერსიტეტი ჩაფიქრებული იყო როგორც ჰუმანიტარული სასწავლებელი, რომელსაც შეეძლებოდა საგანმანათლებლო საქმიანობა პოსტსაბჭოთა თაობის თანამედროვე მსოფლიოს მოთხოვნათა დონეზე აღზრდის მიმართულებით. მას უწოდებდნენ ისტორიულ და ფილოლოგიურ უნივერსიტეტს. ორი წლის წარმატებული საქმიანობის შემდეგ, უნივერსიტეტმა ასევე დაიწყო იურისტების და ეკონომისტების მომზადება. საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტს ეწოდა ანანია შირაკაცის სახელი, რომელიც იყო მეშვიდე საუკუნის ცნობილი სომეხი მეცნიერი და ფილოსოფოსი. დღეისათვის უნივერსიტეტის მფლობელები არიან პროფესორი ვ. ვ. მადოიანი (სომხეთი) და ტექნიკური მეცნიერების დოქტორი, პროფესორი ა. აფციაური (საქართველო). პროფესორი ამირან აფციაური: დაიბადა 1954 წელს. დაამთავრა თბილისის 54-ე საშუალო სკოლა და პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1976 წლიდან მუშაობდა ქუთაისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. 1977-82 წლებში სწავლობდა მოსკოვის ბაუმანის სახელობის უმაღლეს ტექნიკურ სასწავლებელში, სადაც შეასრულა საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციის კვლევითი სამუშაოები. 1982-90 წლებში აეროდინამიკაში, ტალღური და გრიგალური დინებების საკითხებზე გამოსცა სამი მონოგრაფია. ნაშრომებში მოცემული პულსირებული ნაკადების ახალი, ინტეგრალური თეორიის შექმნის გამო, საკავშირო უმაღლესმა საატესტაციო კომისიამ მას ჯერ მეცნიერებათა კანდიდატის, შემდეგ კი მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი მიანიჭა. გამოცემული აქვს ნაშრომები თერმოდინამიკაში. 1982 წლიდან ხელმძღვანელობდა ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის თერმოდინამიკის კათედრას. იყო ამ ინსტიტუტის პროფესორი და პრორექტორი ეკონომიკის დარგში. 1995-96 წლებში შეთავსებით მუშაობდა თბილისში, ტექნიკური უნივერსიტეტის თბოფიზიკის კათედრის პროფესორად. 1998-2002 წლებში მუშაობდა გაეროს პროგრამის პროექტის კოორდინატორად იმერეთში, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ქუთაისის და იმერეთის 11 რაიონის სამთავრობო სტრუქტურების კომპიუტერიზაცია და მოქცევა ერთიან ქსელში. ამჟამად ხელმძღვანელობს ქუთაისის ტექნოლოგიურ აკადემიას (ყოფილ ქუთაისის ეროვნულ სასწავლო უნივერსიტეტს). უკანასკნელი პერიოდის სამეცნიერო პუბლიკაციები შესრულებული აქვს არაწონასწორული თერმოდინამიკის და ტურბულენტობის პრობლემებთან დაკავშირებით. უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა, დაარსების პირველივე დღიდან, ცდილობდა უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფას. უნივერსიტეტში მოღვაწეობდნენ ისეთი ცნობილი მეცნიერები, როგორიცაა ი. მ. სუვარიანი, ვ. ე. ხოჯაბეკიანი, ნ. ჯ. თომასოვი (ეკონომიკა), რ. ს. მანუჩარიანი (ლინგვისტიკა), გ. ბ. ჯუიკიანი, ლ. კ. ეზეკიანი (სომხური ენა), ე. მ. არზუმანიანი, ნ. მიკაელიანი (ინგლისური ენა), მ. არუთიუნიანი, კ. ა. ატოიანი (გერმანული) და სხვა. 2001-2002 წლებში, უნივერსიტეტმა, სომხეთის რესპუბლიკის კანონის შესაბამისად, მიიღო აკრედიტაცია და კურსდამთავრებულთათვის სახელმწიფო ნიმუშის დიპლომების გაცემის ნებართვა. მეცნიერებისა და განათლების სფეროში უნივერსიტეტი თანამშრომლობს კიევის პერსონალის მართვის აკადემიასთან (IAPM, უკრაინა), ამანის ტრენინგ ცენტრთან - სანტ-კლემენსის უნივერსიტეტის ფილიალთან (იორდანია), საერთაშორისო ურთიერთობების პრაღის უნივერსიტეტთან (ჩეხეთი), რამოდენიმე რუსულ და სომხურ უნივერსიტეტთან, არის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო კავშირების წევრი. უნივერსიტეტი მუშაობს ხუთი სპეციალობით: "იურისპრუდენცია", "ეკონომიკა", "უცხო ენები" (ინგლისური, გერმანული), "ჟურნალისტიკა", "ფარმაცია". 2008 წელს უნივერსიტეტმა მიიღო ამ სპეციალობებში სამაგისტრო მომზადების უფლება (გარდა "ფარმაციისა"). სამ სპეციალობაში ("იურისპრუდენცია", "ეკონომიკა", "ფარმაცია") უნივერსიტეტს აქვს უფლება, ასევე იმუშაოს ინგლისურ, რუსულ და ქართულ ენებზე. უნივერსიტეტს აქვს სამეცნიერო და სპეციალური საბჭოები. აკადემიური ხარისხის მინიჭების უკანასკნელი გადაწყვეტილებები აღიარებულია ირანის, საქართველოს და სხვა ქვეყნების უნივერსიტეტებში. უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტური საბჭო, თეატრი და ტურისტული ჯგუფი. უცხოელი სტუდენტები უზრუნველყოფელიბი იქნებიან სტუდენტური საერთო საცოვრებლით. უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს აქვთ უფლება, გააგრძელონ მუშაობა ან გააგრძელონ სწავლა იმ ქვეყნებში, სადაც სომხეთის რესპუბლიკას აქვს დიპლომატიური ურთიერთობები. პროფესორი ვაყარშაკ მადოიანი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საპატიო დოქტორი ეკონომიკისა და სამართლის ასოცირებული პროფესორი. დაიბადა 1954 წელს, 1976 წელს დაამთავრა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, შემდეგ კი მოსკოვის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 1980 წლიდან მეცნიერებათა კანდიდატია მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 1990 წლიდან ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და პროფესორია (სსრკ უმაღლესი საატესტაციო კომისია, ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მინსკი), 2004 წლიდან სამართლის ასოცირებული პროფესორია (HAC სომხეთის რესპუბლიკა). 1976 წლიდან ასწავლის სომხურ უნივერსიტეტებში. 1985 წლიდან - დეპარტამენტის უფროსია. 1990-2008 წლებში და ამჟამად არის ერევნის ა. შირაკაცის სახელობის საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტის რექტორი. 1993 წლიდან - სომხეთის არქიტექტურისა და მშენებლობის ეროვნული უნივერსიტეტის ენების განყოფილების ხელმძღვანელი. ვ. მადოიანი რუსული ენის, ზოგადი და თეორიული ლინგვისტური ენათმეცნიერების ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტია (:А.П.Юдакин.Ведущие языковеды мира. М., 2000), მას დაწერილი და გამოქვეყნებული აქვს 160-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი სხვადასხვა ქვეყნებში. მისი კვლევის შედეგები აისახება უნივერსიტეტების სახელმძღვანელოებში (Хабургаев Г.А.Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. М., 1990, Колесов В.В. История русского языка. М.-СПб., 2005 и др.). ბატონი ვაარშაკ მადოიანი არის იშვიათი მწერალი. იგი აქტიურად წერს სომხურ და რუსულ ენებზე. ბოლო ათი წლის განმავლობაში მან გამოაქვეყნა სამი პროზაული კოლექცია სომხურ ენაზე, ხოლო ოთხი კოლექცია რუსულ ენაზე. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სომხურ ლიტერატურულ ჟურნალებში და გაზეთებში გამოაქვეყნა 60-ზე მეტი მოთხრობა, პოეტური ციკლი და სხვ. 2009 წელს ცნობილ სომეხ დრამატურგ პ. ზაიტუნცსიანსთან ერთად, "სომხური ლიტერატურისა და მხატვრული ოსტატობის ჰუმანისტური იდეების განვითარებისთვის" მიენიჭა სომხეთის მწერალთა კავშირის მ. სარკისიანის სახელობის ლიტერატურული პრიზი. პროფესორმა ვ. მადოიანმა გამოაქვეყნა რიგი ნამუშევრები ადამიანის უფლებებზე და პირველად ლიტერატურაში სხვაგვარად წარმოაჩინა სოციალისტურ საზოგადოებაში მუქთახორობის, ექსპლოატაციის და სტაგნაციის პრობლემა. მან აჩვენა, რომ, სინამდვილეში, პოსტსაბჭოთა საზოგადოებაში ზემოაღნიშნული მოვლენები არსებობს და დსთ-ს ქვეყნების ნორმალური განვითარებისა და კონსოლიდაციის შეფერხებას განაპირობებს. წარმატებული სამეცნიერო მოღვაწეობისა და დიდი საჯარო აქტივობისთვის, ვ. მადოიანს მიღებული აქვს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ცენტრალური საბჭოსა და კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მედალი (1980). სომხეთის ჟურნალისტთა კავშირის (1974 წ.), რუსეთის ფედერაციის საელჩოს, სომხეთის ომის ვეტერანთა, უკრაინაში სომეხთა კავშირის და სხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა საპატიო სიგელები. ნაყოფიერი სამეცნიერო და სამეცნიერო-მეთოდური საქმიანობისთვის და 2012 წელს უნივერსიტეტში სწავლების მაღალ დონის უზრუნველყოფისათვის, ის არქიტექტურისა და მშენებლობის ერევნის უნივერსიტეტის ოქროს მედლით დაჯილდოვდა. 2015 წელს დაჯილდოვდა ყარაბაღის მთვრობის სამახსოვრო მედლით. რუსეთის ფედერაციის შესწავლაში სპეციალური დამსახურებისათვის პრეზიდენტმა, ვლადიმერ პუტინმა იგი პუშკინის მედლით დააჯილდოვა(2015).

Join Now

ვენი იღწევები

 • 1990-1994

  მადლიერების პერიოდი:

  რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ ვსწავლობთ ჩვენი სტუდენტებისთვის უფასოა, რისთვისაც დაჯილდოებულია რეგიონული საბჭოს მხრიდან

  1995-2006

  რუსეთი დიპლომები

  რუსულენოვანი სწავლების, განვითარებისა და ლიტერატურისთვის რუსეთის დიპლომები მივიღეთ

  2015 - 2018

  კონტაქტი უცხოურ უნივერსიტეტებთან

  ჩვენ გვაქვს ბევრი კონტრაქტები უცხოურ უნივერსიტეტებთან, და ამჟამად არსებობს კავშირები ტაილანდში, ტაივში, სპარსეთში და სხვა ქვეყნებში.

ვენი ომპოზიცია

ვაგარქაკ მადოდიანი

რექტორი

ანა მადოიანი

ფინანსთა ოფიცერი

ლიანა ბანოიანი

ადამიანური რესურსების განყოფილება

მარინე კალანტარანი

ქიმიის კათედრა

Our Best Study Institute

Join Now

Our Events

3 Apr

105 Teryan St ,Yerevan 0009

Session of an academic council of university.

10 May

105 Teryan St ,Yerevan 0009

Time to play a football.

18 May

105 Teryan St ,Yerevan 0009

Final stage of the Republican student’s