სომხეთი, ერევანი, ტიგრან მეტრი 65 ა ქუთაისი გაპონოვის №11